"We nemen graag het voortouw”

16 februari 2010
W Nieuws

"We nemen graag het voortouw”

De maatschappelijke context waarin Woonbedrijf opereert, is volop in beweging. Gesprek met een bevlogen directie, over dromen en daden, en de dagelijkse praktijk die daar tussendoor manoeuvreert. “Er liggen beslissende jaren voor ons.”

Vijf jaar geleden ontstond Woonbedrijf uit een fusie tussen twee woningcorporaties die hun wortels hebben in de regio Eindhoven. We zijn groot geworden om klein te kunnen werken. Vervolgens schreef de nieuwe directie, in 2006, een koersplan waarin de aandacht nadrukkelijk werd verlegd van de woning naar de klant en de buurt. Sindsdien is er een hoop gebeurd: de klant is centraal komen te staan.

Anno nu heeft Woonbedrijf het buurtbeheer als dagelijkse routine verankerd. Daarnaast is er een integrale wijkaanpak uitgerold voor die wijken waar de vraagstukken complex zijn en waar diverse partijen in de wijk actief zijn – zoals de krachtwijken Doornakkers, Bennekel en Woensel-West. Het naar een nog hoger plan tillen van deze integrale aanpak in andere wijken is dan ook één van de belangrijkste doelen voor de komende jaren.

Ontmoeten en verbinden
Woonbedrijf is van wonen, wonen is van de klant en wij ontmoeten de klant in de buurt. Ziehier in een notendop de visie die Ingrid de Boer en Marc Eggermont delen over Woonbedrijf. Uiteraard spreken zij ook namens de circa vijfhonderd collega’s die dagelijks werken aan een goede woonsituatie voor ruim 70.000 klanten in de regio Eindhoven. Eggermont: “Het Engelse ‘living’ geeft goed weer wat de betekenis is van wonen voor mensen. We zien dat klanten niet voor een huis kiezen, maar voor een manier van leven, in een buurt die bij hen past.”

De Boer: “We werken van Geldrop tot Veldhoven en van Best tot Valkenswaard. Een flink speelveld, dat we alleen optimaal kunnen bedienen in samenspel met onze belanghouders. Elke betrokken partij heeft er zijn eigen specifieke rol en taak, maar we hebben wel een gezamenlijk doel: zorgen voor goed wonen in goede wijken.”

“Dat we sinds vijf jaar Woonbedrijf heten”, vervolgt De Boer, “herinnert ons er dagelijks aan dat we een onderneming zijn. Voor ons is persoonlijk ondernemerschap belangrijk. Niet afwachten, maar handelen. Van meet af aan is onze koers gebaseerd op maatschappelijk ondernemen. We zijn ons elke dag bewust van onze publieke taak en sociale functies. Daarvan geven we ook rekenschap: we onderstrepen ons bestaansrecht door prestaties en behaalde resultaten aan de buitenwereld te laten zien.”

Het vorige koersplan met de drie koersdoelen – Klanten Kiezen, Bouwen aan Buurten en Waarde Wegen – heeft de voorbije jaren geleid tot veel vruchtbare activiteiten. Eggermont: “Dat is een compliment aan de organisatie. Nu is het nodig dat onze klanten en belanghouders de bij­drage die we leveren, gaan herkennen en erkennen.”

Belangen en consequenties
De druk op woningcorporaties om hun maatschappelijke bijdrage te leveren, is een gegeven. Sterker nog: het belang van die maatschappelijke bijdrage staat sinds kort weer expliciet op de politieke agenda. Wonen is het product en de leefkwaliteit is de toegevoegde waarde. De Boer: “Onze ambitie is groot. We willen dé moderne woningcorporatie zijn. Goed beschouwd dienen we twee belangen. Op de eerste plaats staat natuurlijk de klant. De waarde die een klant aan ons werk toekent, is voor ons een maatstaf – doen we het goed? Daarnaast zien we het vastgoed als onze duurzame bron, waarmee we tot in de lengte der dagen ons werk kunnen doen en onze maatschappelijke bijdrage op het gebied van de volkshuisvesting leveren.”

Het zijn echter niet alleen de huidige klanten waar onze bedrijfsvoering om draait. Eggermont: “We richten ons ook op woningzoekenden en toekomstige generaties. Verder zijn er verschillen in klanten op individueel en op buurtniveau. Een veelvormige groep dus, met als essentie dat al deze groepen op enig moment waarde toekennen aan wat we aanbieden in relatie tot de tegenprestatie.”

Handen uit de mouwen dus, meer dan ooit. Want deze ‘tegenprestatie’ is op de keper beschouwd het enige dat telt. Eggermont: “Het bepaalt onze reputatie. In feite draait het dus om het managen van de belangen van een totaal aan mensen, processen, normen, waarden en systemen. Ziehier het belang van een integrale aanpak”.

“We vertalen de individuele wensen van klanten naar buurt- en wijkniveau”, vult De Boer aan, “zodat we een integrale gebiedsvisie krijgen. Met de nieuwbouw in Lakerlopen en De Lieven zetten we in Eindhoven een nieuwe, duurzame standaard neer. De klant staat bij dit alles meer dan ooit centraal. Ons beleid groeit van klantgericht naar klantgestuurd. De huurder is woonconsument geworden, iemand die zelf graag keuzes en afwegingen maakt. Daar moeten we ons steeds bewust van zijn.”

Maatschappelijk regisseur
Zoals gezegd: de sociale rol van Woonbedrijf – en van andere woningcorporaties – is absoluut niet verdwenen, maar heeft een nieuwe, meer invloedrijke en duurzame invulling gekregen. Eggermont: “We groeien gestaag naar de rol van gangmaker, of zo je wilt: ‘maatschappelijk regisseur’. Het organiseren van dynamiek in buurten is daarbij niet een doel op zichzelf, maar wel een verbindend element. Het gaat uiteindelijk om het meehelpen vormgeven aan de leefomgeving van onze klanten.”

Daarnaast wil Woonbedrijf nog proactiever inspelen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals thuiswerken. De Boer: “Wie een deel van zijn werkweek thuis werkt, heeft behoefte aan werkruimte. Daarnaast is hij tijdens werkdagen voor een belangrijk deel aangewezen op zijn buurt. Hoe beter de voorzieningen aansluiten op zijn behoeften, hoe leefbaarder de buurt wordt. Ook digitale voorzieningen gaan een grote rol spelen.”

Meer nog dan buurtbeheer focust Woonbedrijf daarom op buurtbeleving. Eggermont: “In de wijkvisies die we in 2012 klaar willen hebben, tillen we de belevingswaarde van de buurten naar een hoger plan. Een ambitieus streven inderdaad, daarom is het belangrijk dat we nog doelgerichter gaan samenwerken met onze partners.”

Vormgeven aan buurtbeleving – dat is al met al de opgave voor de jaren die voor ons liggen. De Boer: “We kunnen ons toekomstscenario’s voorstellen waarbij wij de voorwaarden scheppen om klantgroepen bij elkaar te brengen en zo op buurtniveau tot collectief particulier opdrachtgeverschap te komen. Eigendomssituatie, woningtype, voorzieningenniveau: de klant bepaalt. Door ergens te gaan wonen, wordt onze klant belanghouder in de buurt.”

Eggermont: “Bottomline is dat we bij de keuzes die we maken, altijd de effecten op lange termijn wegen voor de klant, het vastgoed en het bedrijf. Dat is onze invulling van duurzaam ondernemen; concreet en waardevol voor ons én onze huurders. Voor ons ligt een geweldige ambitie die we natuurlijk nooit alleen kunnen realiseren. Daarom zoeken we samenwerking met die partijen die onze doelen en manier van werken omarmen. We nodigen hen graag uit om met ons het gesprek aan te gaan.”

Reageren? Mail naar i.deboer@woonbedrijf.com of m.eggermont@woonbedrijf.com