Samenwerken op onze 3 resultaatgebieden

21 april 2020
W Nieuws

Samenwerken op onze 3 resultaatgebieden

Langdurige samenwerkingen zijn belangrijk voor het realiseren van onze ambities op de 3 resultaatgebieden: fijn en ongestoord wonen, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, en duurzaamheid. Managers Marie-José Backx, Dennis van Thiel en Daisy Oliemeulen vertellen samen met een aantal partners over de voordelen van deze samenwerkingen.

Fijn en ongestoord wonen

Marie-José Backx

"Nu is er één afdeling Buurtbeheer en willen we één lijn in die afspraken. Ik denk dat samenwerkingen daardoor alleen maar soepeler verlopen"

Marie-José Backx – manager Buurtbeheer
“Op buurtniveau hebben we verschillende samenwerkingspartners. Op zorggebied zijn dat de organisaties die woningen van ons huren, die bewoners begeleiden of waarvan cliënten in onze woningen wonen. Denk aan Lunet zorg, GGzE, het Leger des Heils, Sint Annaklooster, WIJeindhoven en Neos. Eigenlijk alle zorg- en welzijnspartijen die in het samenwerkingsverband DOOR! zitten.
Op het gebied van veiligheid werken we samen met de politie, met wijkagenten en handhavers. Die samenwerkingen lopen goed, want zij weten elkaar en onze medewerkers makkelijk te vinden. Wat ons wel belemmert, is het uitwisselen van informatie ten behoeve van zorg. Maar daarvoor werken we nu aan convenanten.   
Op leefbaarheidsgebied werken we samen met gemeenten en organisaties als Ergon Buurtbedrijven. Ergon zorgt voor een schone, veilige leefomgeving. Partners kunnen door onze organisatieontwikkeling andere contactpersonen hebben. Eerder werkten we met 8 districtsmanagers. Afspraken konden daardoor per contactpersoon verschillen. Nu is er één afdeling Buurtbeheer en willen we één lijn in die afspraken. Ik denk dat samenwerkingen daardoor alleen maar soepeler verlopen. We proberen met partners zoveel mogelijk om afspraken regionaal te maken, zoals met DOOR!. Om zo met minder middelen meer te kunnen betekenen en efficiënter te werken.”

 

Chantal Broeders

"We hebben de afgelopen jaren een mooie, intensieve samenwerking met Woonbedrijf opgezet"

Chantal Broeders – projectmanager Ergon Buurtbedrijven 
“Ergon Buurtbedrijven is ontstaan om de krachtwijken in Eindhoven leefbaarder te maken, onder de noemers ‘schoon’, ‘heel’ en ‘veilig’. We werken voor de gemeente Eindhoven en de woningcorporaties Woonbedrijf, Wooninc., ‘thuis en Trudo. Zij geven ons diverse opdrachten. Van onkruid verwijderen in een achterpad en grofvuil bij ondergrondse containers weghalen tot aan – in een bijzonder geval – een woning leeghalen. Een verwaarloosde voor- en achtertuin kunnen we ook opschonen. Soms doen we ook verhuizingen voor hulpbehoevende mensen. We doen onze werkzaamheden altijd met trajectdeelnemers; mensen die in de bijstand zitten en bij ons re-integreren. Zij zetten zo de eerste stapjes terug in de maatschappij. Door onze samenwerkingen kunnen we deze mensen helpen met het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt én houden we Eindhoven schoon, heel en veilig. We hebben de afgelopen jaren een mooie, intensieve samenwerking met Woonbedrijf opgezet. Er zijn vaste contactpersonen, korte lijnen en we kunnen open communiceren. Dat willen we graag zo houden.”

 

 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Dennis van Thiel

"Op het gebied van beschikbaarheid moeten en willen corporaties wel steeds meer samenwerken"

Dennis van Thiel – manager Nieuwbouw
“Op het gebied van beschikbaarheid en betaalbaarheid hebben we de ambitie om 400 nieuwe woningen per jaar te bouwen. Dat begint met acquisitie, het vinden en werven van geschikte bouwlocaties en/of deelname in projectontwikkelingen van anderen. Het samenwerken met gemeenten is hierin cruciaal, omdat zij over de locaties, de bestemming en het programma gaan. De verantwoordelijkheid van de acquisitie binnen Woonbedrijf ligt bij de afdeling Nieuwbouw. Hierin wordt nauw samengewerkt met onze 4 assetmanagers. 

Met onze acquisitiestrategie focussen we ons op de transformatieopgave en de groei van het aantal woningen. De transformatie van grote eengezinswoningen staat voorop. Deze staan met name in het stadsdeel Woensel. Samen met BPD, de gemeente Eindhoven en stakeholders werken we aan een Gebiedsvisie Woensel. Binnen de Ring van Eindhoven en in Helmond richten we ons vooral op groei van het aantal betaalbare huurwoningen via nieuwbouw. 

Daarnaast volgen we actief de kansen en opgaves in onze buurten. Ook dit doen we samen met gemeenten en collega-corporaties. Met de gemeenten Eindhoven, Nuenen, Geldrop en de betrokken corporaties zijn gebiedsscans in uitvoering. 

Het verkennen van de samenwerking met ontwikkelaars wordt per partij nader uitgewerkt en kan verschillend worden vormgegeven. Op het gebied van beschikbaarheid werken corporaties steeds beter samen; we zien daarin een gezamenlijke opgave. Zo neemt Woonbedrijf deel aan de werkgroep Betaalbaar Wonen. Samen met andere corporaties uit de Metropool Regio Eindhoven definiëren we een betaalbare standaardwoning die we gezamenlijk op de markt willen brengen.”

Jasper Ponte

"Hopelijk kunnen we snel met een gezamenlijke specificatie en een gezamenlijk contract de markt op om de juiste aannemer te vinden"

Jasper Ponte – Brink Management/Advies
“Er is een tekort aan woningen, bouwkosten zijn hoog en de betaalbaarheid van sociale huurwoningen staat onder druk. De gemeente Eindhoven en de bestuurders van 10 woningcorporaties in de MRE hebben de koppen bij elkaar gestoken. Ze willen samen een standaard definiëren van een grondgebonden sociale huurwoning en die gezamenlijk inkopen. Met de verwachting dat dat een flink inkoopvoordeel oplevert. De gemeente haakt aan op het vlak van bouwlocaties en bekijkt hoe langdurige procedures versneld kunnen worden. 

Sinds november 2019 begeleid ik het project. Er is een flinke voortgang geboekt. We hadden eigenlijk de aanbesteding al kunnen starten, maar het coronavirus zorgt voor een kleine vertraging. Hopelijk kunnen we snel met een gezamenlijke specificatie en een gezamenlijk contract de markt op om de juiste aannemer te vinden.”

 

 

Duurzaamheid

Daisy Oliemeulen

"Bedrijven zijn door een samenwerking met ons zeker van een gegarandeerde werkstroom, omdat ze bijvoorbeeld een flink aantal woningen kunnen renoveren"

Daisy Oliemeulen – manager Vastgoedbeheer en portefeuillehouder Duurzaamheid
“Woonbedrijf heeft verschillende samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid. Een daarvan is het Duurzaamheidspact, waarin we met andere woningcorporaties en gemeente(n) kennis delen en zorgen dat we het wiel niet apart van elkaar uitvinden. We werken samen met adviseurs, zoals Eante, Atriensis en INNAX. Daarmee wisselen we informatie en vraagstukken uit. Ook zijn er samenwerkingen die over verschillende thema’s gaan. Bijvoorbeeld circulariteit. Zo hebben we een samenwerkingsovereenkomst met Baetsen en A. Van Liempd, bedrijven die werken met materialenstromen. In de uitvoering werken we onder andere samen met op duurzaamheid geselecteerde (wijk)aannemers.

Door langetermijnsamenwerkingen kun je langdurige prijsafspraken maken, waardoor je de pieken en dalen in de bouwkosten opvangt. Belangrijk is dat je elkaar in economisch goede én slechte tijden vasthoudt. Bedrijven zijn door een samenwerking met ons zeker van een gegarandeerde werkstroom, omdat ze bijvoorbeeld een flink aantal woningen kunnen renoveren. Daardoor blijft ook de ketensamenwerking met onderaannemers gezond. En dan kun je samen blijven leren, verbeteren en doorontwikkelen.”

Cas de Haan

"We volgen de werking daarvan in de tijd. Zo blijven we door ontwikkelen en de opgedane kennis delen we graag met partners"

Cas de Haan – directeur Caspar de Haan
“Wij voeren al jaren schilderwerk uit voor Woonbedrijf en in 2016 hebben we de Airey-woningen in Gestel gerenoveerd en verduurzaamd. Door een langdurige samenwerking kun je samen veel tijd besparen en efficiënter werken. Bijvoorbeeld doordat je de bouwconstructie van een type woning al kent. Dat maakt dat een vervolgproject met hetzelfde type woningen sneller gaat. Dat geldt ook voor het hele renovatieproces dat je samen al eerder hebt doorlopen. Daarnaast is er vertrouwen, omdat je al eerder succesvol samen hebt gewerkt. Je kent elkaars doelen en verwachtingen. 

Woonbedrijf hecht veel waarde aan duurzaamheid, net als wij. We werken bewust. Zo hadden we bij de renovatie in Gestel geen dagelijks transport van materialen, maar eens in de twee weken. In Hanevoet hebben we een Living Lab gecreëerd, waar we nieuwe duurzame materialen hebben toegepast op een aantal woningen. We volgen de werking daarvan in de tijd. Zo blijven we door ontwikkelen en de opgedane kennis delen we graag met partners.”