Samen kunnen we eerder doen wat nodig is

12 oktober 2016
Samenspel

Samen kunnen we eerder doen wat nodig is

Bewoners in hun kracht zetten en in hun kracht houden, dat is in een notendop het doel van de samenwerking tussen de woningcorporaties, waaronder Woonbedrijf, en WIJeindhoven. Paul Tholenaars, directeur Wonen bij Woonbedrijf: “Als wij signaleren dat een klant hulp nodig heeft zijn er in principe maar twee telefoonnummers die we bellen: dat van WIJ of 112.”

Paul Tholenaars en Jeanny van den Berg

Partneren
Tholenaars: “Het overgrote deel van onze klanten woont met plezier en zonder problemen en er is een kleine groep waar dat niet goed lukt. Daarbij kunnen allerlei aspecten een rol spelen. Voor een aantal van die aspecten kunnen we als corporatie bijdragen aan een oplossing, maar er zijn ook vraagstukken die buiten ons gezichtsveld vallen. Dan is het prettig dat er een organisatie is die het op kan pakken. Jeanny van den Berg, bestuurder WIJeindhoven: “Alle ondersteuning achter de voordeur pakken onze generalisten op en voeren de regie. Dat heeft het voordeel dat je een totaalbeeld krijgt van de situatie en gericht hulp kunt inzetten.” Tholenaars: “Omdat onze klantbeheerders overal over de vloer komen, hebben we een sterke signalerende functie. Dat is belangrijk voor WIJ. En soms werkt het andersom. Dan is juist huisvesting de oplossing. Beschikken over een fijn huis in een prettige buurt kan voor mensen de stabiele factor zijn van waaruit ze hun leven weer kunnen opbouwen. Zoals bij vluchtelingen met een verblijfsvergunning.” Van den Berg: “Dat zijn momenten dat we vanaf de start met elkaar aan tafel willen zitten. Om problemen te voorkomen, hulpvragen direct in te vullen of mensen alleen al wegwijs te maken.”

“Het gaat er niet om dat we de afgesproken regels toepassen, maar dat we een goede oplossing vinden!”

Samenwerking optimaliseren
Van den Berg: “Net als Woonbedrijf zijn we gebiedsgericht gaan werken met wijk- en buurtteams. Dat sluit goed op elkaar aan. Tijdens de start zijn er best wat strubbelingen geweest. We zijn in no-time gegroeid van 20 naar 450 generalisten. Ik realiseer me heel goed dat dat een stevig beroep heeft gedaan op onze samenwerkingspartners. Vanaf deze maand is onze formatie op sterkte en kunnen we meer op structurele basis opereren.” Tholenaars: “We zijn heel hands-on gaan samenwerken vanaf de werkvloer. De strategische/bestuurlijke kant hobbelt daar wat achteraan. Toch zijn we aardige stappen aan het zetten. Zo is vanuit de afdeling Wonen het proces van een hulpvraag-aanmelding bij de kop gepakt. Het proces is beschreven, er is een heldere werkwijze afgesproken en die is geïmplementeerd. Je ziet dat dit onmiddellijk zijn vruchten afwerpt. Nu dit onderdeel is afgerond, kijken we naar volgende onderwerpen om te verbeteren zoals de problematiek van betalingsachterstanden. We schuiven steeds meer op van reactief naar preventief.” Van den Berg: “Je wilt er eerder bij zijn. Binnen WIJ is de zienswijze ook wel veranderd. We gaan uit van de eigen kracht van mensen, dat blijft ook zo. Dat vertaalde zich in het begin nog wel eens in een wat andere werkwijze dan we nu hanteren: de bewoner moet de vraag stellen. Maar soms zijn mensen niet in staat om de vraag te stellen en zullen wij er meer op moeten afgaan. Anders komen we te laat in actie.”

Geen regels maar oplossingen
Tholenaars: “Als je bij een problematisch huishouden komt, wil je daar de juiste ondersteuning geven. Dan is het prettig als die van WIJeindhoven er naadloos op aansluit. Uiteindelijk gaat het er niet om dat we de afgesproken regels toepassen, maar dat we een goede oplossing vinden voor een hulpvraag. Dat is heel wat anders! Van den Berg: “Eens, we moeten doen wat nodig is voor de inwoner. Het maakt niet uit vanuit welke hoek die ondersteuning krijgt, als het maar werkt. Waarbij we vooral ook niet alles moeten willen overnemen. Mensen hebben ook zelf een verantwoordelijkheid en een rol in het aangaan van hulp. Bovendien wil iedereen uiteindelijk graag de regie over het eigen leven houden.”  

Ommezwaai
Van den Berg: “Al voor de landelijke decentralisatie van de hulpverlening en de bezuinigingen op dit terrein, groeide in Eindhoven de behoefte om het anders te doen. Uit die behoefte is WIJ ontstaan. De belangrijkste ommezwaai is dat we zijn gaan werken in wijkteams en met generalisten. Waar er voorheen situaties waren dat er 10 verschillende hulpverleners bij een gezin over de vloer kwamen, is dat nu niet meer het geval. De generalist van WIJ voorziet in de eerstelijns hulpverlening en schakelt waar nodig specialisten in, maar blijft wel de regie voeren.”

Sinds 2012 verzorgt en coördineert WIJeindhoven de ondersteuning voor alle inwoners van Eindhoven met een hulpvraag. Daarbij kun je denken aan fysieke en psychische zorg, schulden, ondersteuning bij opvoeding, verslavingsproblemen, mobiliteit, sociaal isolement en meer.

En wat vinden zij?

Bram Martens, relatiebeheerder Bijzondere Klanten, Trudo 

"Kwetsbare huurders naar vermogen in hun woning kunnen houden"

“WIJeindhoven heeft een grote en belangrijke opdracht binnen het Sociaal Domein. Goede en efficiënte samenwerking met maatschappelijke partners is hierin cruciaal. Het gemeenschappelijk belang - het vergroten van de zelfredzaamheid en het welzijn van burgers/klanten door te sturen op eigen kracht - moet daarbij voorop staan. De vraag van de klant is daarbij leidend. Echter, in de praktijk blijken met name onze Bijzondere Klanten vaak niet in staat tot het formuleren van een hulpvraag dan wel tot reflectie op hun problemen. Dit vraagt doorgaans om maatwerk en een outreachende aanpak, bijvoorbeeld in vroegsignalering van problemen bij huurders van corporaties die door hun gedrag het risico lopen hun woning te verliezen. Hoewel de afstemming met de dag verbetert, accordeert dit gegeven nog niet voldoende met de werkwijze van WIJeindhoven. Deze is primair vraaggericht en veronderstelt een zekere basale hoeveelheid eigen kracht van mensen. Het is een aandachtspunt, zo niet een inspanningsverplichting, voor de samenwerking tussen WIJeindhoven en de woningcorporaties om ook deze kwetsbare huurders naar vermogen in hun woning te kunnen houden.”

Leny van Beek, medewerker Verhuur & Leefomgeving, Wooninc

"Onze taak is het aanbieden van een passende woning"

“Wij staan voor samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken: kwetsbare personen zelfstandig laten wonen. Onze taak is het aanbieden van een passende woning. Met WIJeindhoven als nieuwe speler aan tafel gaan we samen voor een optimaal resultaat.”

Reactie toevoegen