"Hef huurderbelasting, als negatieve huurtoeslag."

28 mei 2013
W calling

"Hef huurderbelasting, als negatieve huurtoeslag."

Marc Eggermont, algemeen directeur Woonbedrijf

Marc Eggermont, algemeen directeur Woonbedrijf

“Op 1 maart jl. keurde de Eerste Kamer het woonakkoord goed. De huursector drukt jaarlijks voor 2,4 miljard euro op de rijksbegroting, dat zijn grosso modo de kosten van huurtoeslag. Het Rijk wil die last zoveel mogelijk verminderen, door een verhuurderheffing van 1,7 miljard euro voor woningcorporaties te introduceren. En tegelijk moet de doorstroming op gang komen door aan huurders met een hoog inkomen (die nu al geen huurtoeslag krijgen) een hogere huurverhoging door te berekenen. Dat belooft een enorme administratieve rompslomp te worden. Waarom gebruiken we niet gewoon het bestaande fiscale instrumentarium? Hef huurderbelasting, als negatieve huurtoeslag, bij mensen die gezien hun inkomen in een volgens het kabinet te goedkope huurwoning wonen. Dan leg je de rekening waar ze thuishoort. En wij kunnen gewoon blijven doen waar we goed in zijn: huizen bouwen en beheren, met zoveel mogelijk kwaliteit voor een zo laag mogelijke prijs.”
 

“Een eenvoudiger systeem verdient de voorkeur.”

Raymond Knops, CDA

“Wat het CDA betreft was de verhuurderheffing in deze omvang er nooit gekomen. Het drukt te zwaar op de investeringscapaciteit van corporaties. Wij steunen wel de aanpak van het scheefwonen en zien ook de noodzaak van een deel heffen bij de huurders, al dan niet via de inkomensafhankelijke huurverhoging. De krakkemikkige invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging bewijst wel dat een eenvoudiger systeem de voorkeur verdient. Het woonakkoord gaf aan dat de het huidige systeem maar twee jaar zou gaan bestaan en dat er daarna iets anders zou gaan komen. Een goed moment om te kijken of het slimmer en effectiever kan, bijvoorbeeld via een huurdersbelasting.”
 

“Kortzichtig. Niet doen dus.”

Paulus Jansen, SP

“Het valt me tegen van de directeur van Woonbedrijf dat hij de schandalige verhuurderheffing -daar zijn we het over eens- wil vervangen door een huurderbelasting. Waarom een speciale belasting voor huurders? Ik neem aan dat ook Marc Eggermont weet dat het aantal scheefwoners in de koopsector veel groter is en dat de woonquote van huurders 9% hoger is dan van eigen woningbezitters. Ook zijn er bij de Blok-definitie van scheefwonen vele huurders met een inkomen boven 33.000 euro die toch meer dan 25 procent van hun inkomen verhuren. Kortzichtig! Niet doen dus.”

Marc Eggermont:
“Beste Paulus, volgens mij zijn wij het erover eens dat de verhuurderheffing schandalig is, evenals de suggestie van het kabinet dat die heffing helemaal geen probleem hoeft te zijn omdat huren verhoogd en onderhoud en service verlaagd kunnen worden. Daarin geloof ik net zo min als jij. Maar waar mijn stelling zich vooral tegen richt, is de geniepige manier waarop men het geld dat men bij hurend Nederland wil ophalen (in plaats van bij hypotheekrente-betalend-Nederland) via ons wil afromen. Wees dan eerlijk, hef het bij de huurders en accepteer daarvan de electorale consequenties.”

Paulus Jansen:
“Ik had de achtergrond van je standpunt wel begrepen, maar vond het desondanks tactisch geen verstandige zet. Waarom zouden we moeten pleiten voor een huurderbelasting terwijl de eigenaar-bewoner, ook de scheefwonende eigenaar-bewoner, nog steeds kan genieten van fiscale voordelen?
 

“Sociale woningen weer beschikbaar voor de doelgroep.”

Barbara Visser, VVD

“Het woonakkoord introduceert twee belangrijke instrumenten om de huurmarkt te hervormen. Door inkomensafhankelijke huurverhogingen wordt scheefwonen tegengegaan, huren meer marktconform en de doorstroming bevorderd, zodat sociale woningen weer beschikbaar komen voor de daarvoor bestemde doelgroep. Tegelijkertijd wordt een verhuurderheffing op de corporaties geheven. Deze heffing is mede bedoeld om de corporaties een prikkel tot hervorming toe te dienen, zodat zij zich weer richten op het bouwen en beheren van sociale woningen en efficiënter gaan werken. Daarnaast is een huurdersbelasting op dit moment een fraudegevoelig instrument, omdat de Belastingdienst niet beschikt over objectiveerbare informatie over de huur die de huurder nu betaalt! De VVD vindt het om deze redenen de huurdersbelasting geen geschikt instrument op dit moment!”
 

“De sterkste schouders, de zwaartse lasten.”

Linda Voortman, GroenLinks

“GroenLinks heeft eerder gepleit voor een negatieve huurtoeslag. Mensen met een hoger inkomen gaan dan meer betalen. De voordelen zijn legio. Ten eerste hanteer je het principe de sterkste schouders de zwaarste lasten. Verder voorkom je de privacy bezwaren die bij de inkomensafhankelijke huurverhoging spelen. En ter derde scheelt dit een hoop bureaucratische rompslomp voor corporaties. GroenLinks vindt dit dus een goed plan. Er zijn meer goede ideeën met betrekking tot de woningmarkt. Er was al Wonen 4.0 en onlangs hebben Groningse corporaties een ‘Gronings bod’ gedaan. Zij gaan meer investeren als ze dan minder heffing opgelegd krijgen. Dergelijke ideeën moeten wat ons betreft serieus bekeken worden. Star vasthouden aan het woonakkoord los niks op.”

Reactie toevoegen