Focus op fijn en ongestoord wonen

16 april 2019
W Nieuws

Focus op fijn en ongestoord wonen

De omgeving van Woonbedrijf is flink aan het veranderen. Dit vraagt van ons dat we meeveranderen. Daarom kijken we steeds naar wat er onder de bewoners en in de buurten leeft en hoe we onze ambities daarop kunnen aanpassen. Hoe houden we onze woningen betaalbaar? Hoe kunnen we onze toegevoegde waarde als woningcorporatie veiligstellen? Dat heeft geresulteerd in een nieuw ondernemingsplan. Algemeen directeur Ingrid de Boer vertelt over onze missie, identiteit en resultaatgebieden. Waarbij de bewoner altijd centraal staat.

“Iedereen moet goed kunnen wonen in een woning met kwaliteit, in een leefbare buurt”, vertelt De Boer. “Dat is en blijft onze missie. Met nadruk op iederéén. Niemand mag worden uitgesloten. We richten ons vooral op mensen met een kleinere beurs, maar ook mensen met een hoger inkomen kunnen bij ons terecht. Bewoners die een verstoring kunnen zijn voor het fijn wonen van anderen zijn ook welkom. Zij geven misschien overlast of vertonen afwijkend gedrag, maar we maken afspraken met partners en zorgen voor goede begeleiding. We blijven dus werken aan leefbare buurten en een inclusieve samenleving.”

Identiteit

Bij de identiteit is goed gekeken naar het onderscheidend vermogen van Woonbedrijf. “We zijn te rade gegaan bij bewoners, partners en medewerkers. Wat ik zie én heb gehoord, is dat we goed zijn in complexe, dynamische, stedelijke vraagstukken. We behartigen de belangen van vele partijen en weten steeds een goede middenweg te vinden. Onze partners zien graag dat we dit blijven doen. Deze vraagstukken zien we het meeste in het stedelijk gebied. Echt ín de buurt zijn, daar ligt onze kracht.”
 

''Het moet vooral een gevoel zijn van de bewoner zelf: 'Woonbedrijf vraagt wat ik wil en is er voor mij''
 

Dichtbij de bewoner

Ook het ‘dichtbij de bewoner zijn’ is onderdeel van onze identiteit. De Boer: “We weten wat de bewoners willen. Door te vragen en te luisteren. ‘Dichtbij’ kun je heel letterlijk nemen: we zijn in de buurt en kennen de bewoners. Maar het moet vooral een gevoel zijn van de bewoners zelf: ‘Woonbedrijf vraagt wat ik wil en is er voor mij’. Een ander deel van onze identiteit is rentmeesterschap. We willen betaalbare, duurzame huurwoningen voor onze doelgroep, nu én in de toekomst. We maken dus keuzes gericht op de lange termijn.”

Wat Woonbedrijf wil bereiken, is samengevat in 3 resultaatgebieden.

1. Fijn en ongestoord wonen

Het eerste en belangrijkste is ‘fijn en ongestoord wonen’. “We gaan ophalen wat de woorden ‘fijn’ en‘ongestoord’ voor de bewoner inhouden. De uitkomst is sturend in de uitvoering van ons werk. Zoals gezegd richten we ons op de inclusieve samenleving. Dat betekent dat we iedereen huisvesten. We willen een online relatie met de bewoners en hen verleiden om meer digitaal te doen. Dat ze naar onze website gaan voor reparatieverzoeken, informatie en transacties. Persoonlijk contact in de Woonwinkel en bellen blijven ook mogelijk.”

2. Beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen

Het tweede resultaatgebied is ‘beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen’. “Vergrijzing en de toename van eenpersoonshuishoudens hebben invloed op het woninggebruik. Door nieuwbouw en het transformeren van huidige woningen willen we beter aansluiten op de toekomstige vraag. We gaan bijvoorbeeld grote gezinswoningen splitsen in 2 of 3 appartementen. Verder gaan we strategisch kijken naar de verkoop van woningen.”

Eerlijke prijs
De huurwoningen moeten betaalbaar blijven. Dit betekent een eerlijke prijs, die in verhouding is met de kwaliteit van de woning. “Momenteel zijn we heel betaalbaar”, zegt De Boer. “We zitten op 65 procent van de streefhuur tegenover 72 procent van de gemiddelde woningcorporatie. We willen omhoog naar 70 procent. Dit betekent dat we meer huurinkomsten vragen aan nieuwe bewoners. Tegelijkertijd kijken we óók naar onze bedrijfskosten.”

3. Duurzaamheid

Het derde resultaatgebied is duurzaamheid. Onze ambitie is duidelijk: betaalbaar wonen in een duurzame woning. We werken aan het verminderen van de CO2-uitstoot van onze woningen om in 2050 de doelstelling uit het klimaatakkoord te behalen. “Bij het verduurzamen van woningen kiezen we voor bewezen oplossingen, zoals isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. De werkzaamheden voeren we uit op momenten dat bewoners er zo min mogelijk last van hebben, bijvoorbeeld bij een verhuizing, renovatie of planmatig onderhoud.” Daarbij is collectief bewustzijn heel belangrijk, zo geeft ze aan: “Duurzaam wonen vraagt om ander gedrag. We proberen het bewustzijn van bewoners te vergroten, onder andere door uitleg te geven over hetgebruik van installaties.”
 

''Woonbedrijf heeft veel ambities en om die te bereiken moeten we onze schouders eronder te zetten''
 

Samen realiseren
De Boer zegt tot slot: “Woonbedrijf heeft veel ambities en om die te bereiken moeten we samen onze schouders eronder zetten. Alleen dan kunnen we de veranderingen realiseren. Daarbij is ook een zorgvuldige afstemming met onze partners van belang. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar we willen onze dienstverlening op het huidige peil houden.”