Durf te investeren

19 juni 2012
Column/Blog

Durf te investeren

Pim Dijkstra is voorzitter van de Raad van Bestuur van stichting Neos. 
Neos biedt eerste opvang, werk, activering en begeleid wonen aan dak- en thuislozen, jongeren en slachtoffers van huiselijk geweld.

Je bestrijdt dakloosheid het meest effectief door een huis beschikbaar te stellen – niet met een opvangvoorziening. Voor de meeste dak- en thuislozen is gewoon wonen in een buurt of wijk een lonkend perspectief. Hebben daklozen recht op een eigen plek, of moeten zij die verdienen, met bijvoorbeeld een bewijs van goed gedrag? Er is helaas weinig begrip en verdraagzaamheid jegens mensen die afwijken van de geldende norm en soms wat onaangepast gedrag vertonen. Ons concept ‘All in the Family’ geeft betekenis aan een gemeenschap waarin ruimhartig plaats is voor gewone én voor ongewone mensen, voor bijzondere doelgroepen én voor model-huurders die redelijk probleemloos in het leven staan. We zullen in elk geval veel moeten investeren in de preventie van dakloosheid. Want behalve het dramatisch verlies van een eigen woning zijn de maatschappelijke kosten onevenredig groot. 

Een eigen dak boven het hoofd is daarom in meerdere opzichten een kostbaar goed. 
In Eindhoven kennen we gelukkig een krachtige coalitie tussen gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties, die zich richt op verbetering van de leefbaar-heid, participatie en gemeenschapszin in de buurten en wijken. Gezamenlijk moet je durven investeren in duurzame huisvesting 
van kwetsbare burgers in een gewone wijk of buurt, zo simpel is het eigenlijk. Inmiddels zijn er de nodige best practices opgedaan in 
de samenwerking tussen Neos en Woonbedrijf. Een prachtig voorbeeld is de Straatkamer en het Eetontmoetingspunt in Gestel en de gezamenlijke aanpak van probleemhuurders door het inzetten van preventieve woon-begeleiding. En Woonbedrijf biedt ook speciale leer-werkplaatsen aan. Kortom, allerlei initiatieven volgens het credo: niet problematiseren maar normaliseren!