Den Haag Calling

16 februari 2010
W calling

Den Haag Calling

Woonbedrijf gaat graag de dialoog aan. Zo ook met ‘Den Haag’. Lees hoe de woord­voerders van vier verschillende politieke partijen antwoorden op één actuele vraag: Hoe ziet volgens u de modelcorporatie eruit?

Bas Jan van Bochove 
woordvoerder Wonen namens de CDA-fractie Tweede Kamer
Mijn modelcorporatie biedt mensen, die niet op eigen kracht in huisvesting kunnen voorzien, kwalitatief goede woningen tegen een betaalbare prijs. De corporatie is niet te groot. Dat betekent in omvang een bezit dat het mogelijk maakt om voortdurend te investeren in vernieuwing van de voorraad. De corporatie zorgt voor een goed beheers- en onderhoudsplan. Zorg voor energiebesparing in de bestaande voorraad en energiezuinige woningen bij nieuwbouw is één van de kerntaken van mijn (model)corporatie. De huurders worden nadrukkelijk bij het beleid betrokken.

Brigitte van der Burg
woordvoerder Wonen namens de VVD-fractie Tweede Kamer
In de modelcorporatie van de VVD wordt de halfslachtigheid beëindigd en worden de diverse functies gescheiden. Dat kan door alle corporaties in tweeën te splitsen. Het deel dat het woningbezit beheert, wordt een besloten vennootschap. Geen sociale huurwoningen en staatssteun meer, maar gewoon huurwoningen. Het andere deel van de corporatie, waarin het vermogen komt te zitten dat met gemeenschapsgeld is opgebouwd, moet de stichtingsvorm hebben. De stichting leent geld aan de bv tegen commerciële voor­waarden en met het gemaakte rendement wordt onder meer de huidige huurtoeslag gefinancierd. 

Staf Depla 
woordvoerder Wonen namens de PvdA-fractie Tweede Kamer
Een modelcorporatie zorgt voor goede, betaalbare en energiezuinige woningen en ongestoord woongenot voor mensen die zich om financiële of sociale redenen niet op de vrije woningmarkt kunnen redden. Buurten en hun bewoners staan centraal. Samen met de bewoners en de gemeenten doen ze er alles aan om de buurten veilig en leefbaar te houden en bewoners sterker te maken. Een modelcorporatie investeert niet alleen in woningen maar ook in maatschappelijk vastgoed. In het verlengde hiervan: corporaties zijn geen vastgoedondernemingen, maar ondernemingen met een sociale missie die sober en doelmatig werken. 

Paulus Jansen
woordvoerder Volkshuisvesting namens de SP-fractie Tweede Kamer 
Mijn modelcorporatie heeft een overzichtelijke schaal: vanuit het kantoor kan je op de fiets alle woningcomplexen bereiken. Het is een vereniging, waarvan de huurders en woningzoekenden lid kunnen worden. De corporatie besteedt veel aandacht aan zorgvuldig beheer en onderhoud van hun bezit. Onderhoud wordt waar mogelijk gecombineerd met kleine verbeteringen op het punt van energie­besparing. Er wordt veel tijd gestoken in het versterken van de interne democratie, empowerment en het ondersteunen van bewonerscommissies. In wijken waar de corporatie actief is wordt in complexen die deels verkocht zijn actief samengewerkt met de Vereniging van Eigenaren. De oprichting van VvE’s in laagbouw wordt gestimuleerd, zodat het onderhoud van gemengde complexen in samenhang georganiseerd wordt. De corporatie heeft een gericht beleid voor het bevorderen van gemengde wijken, met inbegrip van kleinschalige faciliteiten voor bijzondere doelgroepen (maatschappelijke opvang e.d.). Nevenactiviteiten hebben een relatie met de kerntaak, zijn proportioneel qua investering en hebben draagvlak onder de huurders.