“Over tien jaar is Eindhoven belangrijker dan Den Haag”

19 juni 2012
W forum

“Over tien jaar is Eindhoven belangrijker dan Den Haag”

Woonbedrijf heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een scenario-analyse waarmee ze de koers kan toetsen op mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Want dat de toekomst veranderlijk is, bleek recente-lijk toen het Catshuisoverleg vastliep. Michiel de Vries, senior manager Ernst & Young Advisory: “Als goed scenarioplanner moet je er rekening mee houden dat kabinetten en hun plannen kunnen stranden.”

Wilbert van Bakel en Michiel de Vries over toekomstperspectieven.

Drie regio’s
Van Bakel, bestuursvoorzitter van Woonbedrijf: “Op dit moment is de toekomst onzeker. Aan de ene kant zien we mondiale, Europese en nationale crises op economisch, financieel en bestuurlijk niveau. Niet alleen hebben we een instabiele politieke situatie, ook binnen de corporatie-sector is er een hoop aan de hand, zo blijkt uit de vele incidenten in de laatste jaren. Tegelijkertijd doet onze Brainport-regio het uitstekend. Dat levert voor ons als corporatie grote dilemma’s op. Zien we de toekomst pessimistisch of juist optimistisch?”

De Vries: “Er is al enige tijd een proces van urbanisatie aan de gang. Er tekenen zich drie regio’s af met de economische potentie om mondiaal te kunnen concurreren: Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven. Deze regio’s hebben een enorme aantrekkingskracht op talenten en kenniswerkers, met alle huisvestings-vraagstukken van dien. De situatie is complex omdat Woonbedrijf op economisch vlak zich sterk richt op de eigen regio, maar bestuurlijk vastzit aan Den Haag.” 

Andere woonconcepten
Van Bakel: “Onze traditionele doelgroep verschuift. Van oudsher zorgden wij voor betaalbare huisvesting voor maatschappelijk zwakkere groepen. Nu zien wij studenten en kenniswerkers van buiten Europa naar Eindhoven trekken. Dat vraagt om fundamenteel andere woonconcepten, zoals short stay. Hoe zetten we dat voort?”De Vries: “Om het succes van deze regio te continueren, zijn nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid, wetenschap en maatschappelijk middenveld noodzakelijk. Die partijen moeten hun agenda’s optimaal afstemmen: de universiteit en de corporatie moeten bijvoorbeeld samen nadenken over het huisvesten van groepen in de toekomst.” 

Kerntaak
Volgens De Vries zijn er ook scenario’s denkbaar van toenemende mondiale onrust en protectionisme, waardoor het voor de Brainport-regio lastig wordt zich te blijven ontwikkelen. Krimp van de bevolking ligt dan op de loer. Is het dan verstandig om in te zetten op een type woning dat breed aanwendbaar is, zoals Woonbedrijf wenst? Van Bakel: “Noem het een risicomanagement-maatregel. Bij het ontwikkelen van woningen houden wij rekening met de adaptiviteit ervan. Wat staat als een huis is dat we dicht bij onze kerntaak blijven en er altijd zullen zijn voor die doelgroepen die niet door andere marktpartijen worden bediend.”

“Woonbedrijf heeft een belangrijke initiërende rol”


Jan Peter Balkenende over de allianties van de toekomst.

“Wereldwijd en zeker ook in Nederland ontstaat veel aandacht voor urbanisatie en de kwaliteit van leven in stedelijke regio’s. Dat is niet gek wanneer we ons realiseren dat steden en regio’s in toenemende mate economische katalysatoren zijn en een sterke bijdrage leveren aan de welvaart van landen. Steden zullen onderling ook steeds meer gaan concurreren, op kennis, technologie, talent en bedrijvigheid. Succesvolle steden kennen hun eigen profielpunten, hebben een scherpe visie op de toekomst en beschikken over implementatiekracht.

De toptechnologieregio rond Eindhoven heeft uitstekende uitgangspunten gecreëerd. Om het succes de komende decennia te continueren, is het van belang nieuwe allianties te vormen om de toekomstvisie te verscherpen en de uitvoeringskracht te vergroten. Met name publiek-private samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, commerciële en maatschappelijke instellingen is van groot belang. Een in Eindhoven gewortelde corporatie als Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl heeft een belangrijke initiërende rol in het smeden en onderhouden van de noodzakelijke samenwerkingsverbanden. Vanuit haar maatschappelijke doelstelling en sterke regionale netwerk kan Woonbedrijf partijen bij elkaar brengen, gedrag coördineren en langetermijnambities bewaken. Met haar investeringen in een optimaal woon- en leefklimaat draagt Woonbedrijf niet alleen direct bij aan de kwaliteit en concurrentiekracht van de regio, maar biedt ook een solide basis voor investeringen van partners, of dit nu universiteiten, bedrijven of commerciële ontwikkelaars zijn. Een partij als Woonbedrijf kan zich door haar betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en maatschappelijke engagement ontwikkelen tot het cement in de vooruitstrevende samenwerkingsverbanden van de toekomst. Ik wens Woonbedrijf toe dat ze deze rol voortvarend oppakt en een sterke bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van de regio Eindhoven.”

Jan Peter Balkenende is hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gerelateerde artikelen
Duurzaam investeren in de regio Eindhoven
Luisteren naar je klant
Welke toekomst heeft het toezicht?
Koopwoningen zijn een nichemarkt geworden
In snelkookpan naar het einddoel